Về thực hiện Nghị định 15 và Nghị định 06

Ngày cập nhật: 17/01/2023

Hỏi: (Phạm Thị Ngọc Hà - ngochapham116@yahoo.com)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định trong quá trình thực hiện có chưa rõ về một số nội dung rất mong Bộ Xây dựng hướng dẫn, cụ thể như sau:

Câu hỏi số 1: Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng gồm 5 hạng mục, trong đó đã triển khai thi công 2 hạng mục nhưng do yếu tố khách quan có 1 hạng mục không thể triển khai nên phải điều chỉnh cắt giảm hạng mục và giảm tổng mức đầu tư xuống 80 tỷ đồng.

Vậy xin được hỏi sau khi cắt giảm tổng mức đầu tư thì 3 hạng mục độc lập còn lại của dự án có được tra lại hệ số chi phí quản lý dự án trên cơ sở tổng mức 80 tỷ đồng không?

Câu hỏi số 2: Đối với phần giám sát tác giả theo Điều 20 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì xin được hỏi là chi phí giám sát tác giả 10% được trả lại cho đơn vị tư vấn sau khi công trình thi công hoàn thành lấy theo ngày kết thúc trong nhật ký thi công hay sau khi công trình nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng?

Câu hỏi số 3: Theo quy định tại Điều 34, Mục 4 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định: “Sau khi hồ sơ thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt theo quy định, chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc đã thực hiện, sự phù hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng so với quy định của hợp đồng xây dựng và thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu thiết kế xây dựng nếu đạt yêu cầu”.

Với quy định nêu trên thì có 2 quan điểm hiểu như sau:

- Quan điểm 1: Sau khi thiết kế được phê duyệt

+ Bước 1: Chủ đầu tư và tư vấn lập biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế;

+ Bước 2: Sau đó trên cơ sở biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế, chủ đầu tư ra thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế.

- Quan điểm 2: Ngược lại với quan điểm 1, sau khi thiết kế được phê duyệt

+ Bước 1: Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc đã thực hiện, sự phù hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng so với quy định của hợp đồng xây dựng và thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng;

+ Bước 2: Căn cứ vào thông báo chấp thuận nghiệm thu, chủ đầu tư và tư vấn lập biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế.

Vậy xin làm rõ quan điểm nào là đúng?

Trả lời:

Câu hỏi số 1: Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

Việc áp dụng quy định pháp luật về xây dựng tương ứng với thời điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Hiện nay, theo quy định của Nghị định số. 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng thì chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức quản lý việc thực hiện và thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng. Chi phí quản lý dự án được xác định theo quy định tại mục 1 chương I phần II Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD.

Câu hỏi số 2: Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

Việc giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 20 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Chi phí giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế là một thành phần chi phí thuộc chi phí thiết kế. Pháp luật về xây dựng hiện hành không quy định riêng về việc thanh toán chi phí giám sát tác giả. Việc thanh toán chi phí thiết kế được thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật có liên quan.

Câu hỏi số 3: Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, sau khi hồ sơ thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt theo quy định, chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc đã thực hiện, sự phù hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng so với quy định của hợp đồng xây dựng và thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu thiết kế xây dựng nếu đạt yêu cầu. Việc nghiệm thu hồ sơ thiết kế giữa chủ đầu tư và tư vấn thiết kế được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Cục Kinh tế xây dựng