Tin tổng hợp
 
Quận Long Biên triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ
10/9/19 1:57 PM

UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 345/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ.

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn thể đội ngũ CBCCVC NLĐ đối với việc thực hiện đề án văn hóa công vụ. Khắc phục nhũng tồn tại, hạn chế trong văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ CBCCVC, NLĐ đảm bảo tính chuyên nghiệp, năng động, minh bạch hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

Để triển khai thực hiện, quận Long Biên sẽ tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho CBCCVC và người lao động về văn hóa công vụ, tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng thời, tổ chức thực hiện đồng bộ các quy định về văn hóa công vụ đối với tất cả các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra công vụ, xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm, chậm trễ, biểu hiện phiền nhiễu trong giải quyết công việc đối với người dân, doanh nghiệp.

CBCCVC và người lao động trong cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, thực hiện văn hóa công vụ, coi đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hằng năm đối với CBCCVC và người lao động. Xử lý nghiêm túc những trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ.

Kiểm tra giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị trong tham mưu cho UBND quận thực hiện Đề án; Thực hiện chế độ báo cáo năm, sơ kết, tổng kết theo quy định.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE