Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
5/29/19 5:03 PM

Ngày 29/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1255/BXD-PC gửi các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ về việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Theo đó, nhằm thực hiện Quyết định nêu trên và văn bản số 1700/BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thực hiện phổ biến, quán triệt, truyền thông về nội dung của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại đơn vị.

2. Tổ chức rà soát các sách, tài liệu pháp luật do đơn vị chủ trì biên soạn; sách, tài liệu pháp luật có bản quyền và dự kiến sách, tài liệu cần số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần về sách, tài liệu pháp luật của bộ, ngành, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo quy định tại Điều 8 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và hướng dẫn sau đây:

a) Việc rà soát, lựa chọn sách, tài liệu pháp luật để số hóa, cập nhật phải bảo đảm thiết thực, toàn diện theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nhu cầu của cán bộ, công chức, Nhân dân.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo nâng cao chất lượng đối với sách, tài liệu pháp luật do đơn vị chủ trì biên soạn; chịu trách nhiệm về tính chính xác và chất lượng nội dung của sách, tài liệu pháp luật được cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo chức năng, phạm vi quản lý.

b) Rà soát các sách, tài liệu pháp luật đã được xuất bản theo quy định hoặc không xuất bản nhưng được cơ quan, đơn vị sử dụng, khai thác công khai (đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử, phát hành trong hội nghị, hội thảo, diễn đàn...) đến năm 2019, trong đó tập trung vào video clips pháp luật có nội dung đang còn giá trị sử dụng và một số loại sách, tài liệu như:

(1) Tài liệu, đề cương giới thiệu các luật, pháp lệnh;

(2) Sách, tài liệu hỏi đáp, bình luận, giải thích, hướng dẫn pháp luật; tờ gấp, tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật;

(3) Sách, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng.

c) Sách, tài liệu pháp luật cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được tra cứu, khai thác miễn phí và phải đáp ứng yêu cầu sau đây:

- Đối với sách, tài liệu pháp luật không xuất bản, Thủ trưởng đơn vị chủ trì biên soạn phải xác nhận, phê duyệt nội dung sách, tài liệu trước khi cập nhật;

- Đối với sách, tài liệu pháp luật được xuất bản dưới dạng giấy hoặc điện tử thì cập nhật bản sách, tài liệu pháp luật đã được xuất bản. Đối với sách, tài liệu pháp luật có bản quyền thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

- Sách, tài liệu pháp luật cập nhật trên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia phải có các thông tin về tên sách, tài liệu pháp luật; cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ trì biên soạn; thời gian phát hành, hiệu lực văn bản; giới thiệu mục đích, nội dung chính của sách, tài liệu.

d) Sau khi rà soát, các đơn vị gửi dự kiến sách, tài liệu pháp luật cần số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia trong năm 2019, dự kiến số lượng sách, tài liệu sẽ cập nhật hàng năm trong giai đoạn 2020-2021 theo Phụ lục đính kèm văn bản này gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Pháp chế) trước ngày 20/06/2019 để tổng hợp, gửi Bộ Tư pháp xây dựng phần mềm, phương án xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

3. Nhà xuất bản Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chức năng có liên quan của Bộ Tư pháp rà soát, lập danh mục sách, tài liệu pháp luật mới theo định kỳ; theo dõi, kiểm tra việc xuất bản, cấp phát sách, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật bảo đảm chất lượng theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 14 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg.

4. Đối với các đơn vị đã xây dựng Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ thì tổ chức lưu giữ, quản lý sách, tài liệu phù hợp với điều kiện của đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công (hoàn thành trước 31/12/2020), bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp luật đến hết năm 2020. Kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Vụ Pháp chế (Số điện thoại: 024.39760271-357/0389561861 – Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1255/BXD-PC.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1255-BXD-PC_29052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE