Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Quyết định về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng
7/2/19 4:05 PM

Ngày 01/7/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 601/QĐ-BXD về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng.

Quyết định nêu rõ: Tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) như sau:

1. Hợp nhất Phòng Tổ chức - Hành chính và Phòng Tài chính - Kế toán thành Phòng Tổng hợp.

2. Hợp nhất Phòng Quản lý Thiết kế và Phòng Quản lý Thi công thành Phòng Kỹ thuật.

3. Đổi tên Phòng Quản lý Hợp đồng thành Phòng Kinh tế - Kế hoạch.

Sau khi tổ chức lại, sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 189/QĐ-BXD ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau:

“1. Các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý dự án:

1.1. Phòng Tổng hợp;

1.2. Phòng Kỹ thuật;

1.3. Phòng Kinh tế - Kế hoạch.

Các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý dự án có cấp trưởng, một số cấp phó và các viên chức, người lao động, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.

Cơ cấu các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý dự án có thể thay đổi cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng trực thuộc Ban Quản lý dự án do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 601/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE