Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình xác định dự toán gói thầu EC
1/8/19 2:12 PM

Ngày 07/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 23/BXD-KTXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình về việc xác định dự toán gói thầu EC.

Về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán và dự toán gói thầu: Thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng đã được quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình được quy định cụ thể tại các Điều 24, 25 và 26 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình của dự án đã trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định trước ngày 01/6/2017; và các khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình của dự án đã trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định sau ngày 01/6/2017.

Về quy định lập, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu: Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng và pháp luật về đấu thầu thì căn cứ phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng của gói thầu thiết kế và xây lắp (viết tắt là EC) được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc dự toán tương ứng với thiết kế FEED (viết tắt là dự toán FEED) trong trường hợp có triển khai thiết kế FEED sau thiết kế cơ sở.

Như vậy, việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu để lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư căn cứ tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc dự toán FEED để phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu EC theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư. Trường hợp điều chỉnh dự toán gói thầu vượt tổng mức đầu tư hoặc dự toán FEED đã được phê duyệt, chủ đầu tư phải trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán FEED để điều chỉnh theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 23/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_23-BXD-KTXD_07012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE