Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ về việc quản lý, cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
5/6/19 9:02 AM

Ngày 04/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 101/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ về việc quản lý, cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Tại điểm d khoản 3 Điều 24 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ có quy định trường hợp Nhà nước mua nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ thì chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho bên mua nhà ở (là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước).

Đối với các trường hợp nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà cũ mà được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc được xác lập thuộc sở hữu nhà nước thì pháp luật về nhà ở không quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với các nhà ở nêu trên.

Tại Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ đã quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước trong việc quản lý sử dụng các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, nhà ở cũ và nhà ở để phục vụ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước). Do đó, đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ đối chiếu với các quy định về quyền, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn để báo cáo UBND Thành phố thực hiện quản lý nhà ở theo quy định (Điều 81 Luật Nhà ở 2014; các Điều 39, 40, 41 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP).

2. Về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố

Về xác định giá bán nhà ở cũ: Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là một chính sách của nhà nước nhằm tạo điều kiện cho người đang ở thuê được cải thiện nhà ở (nên không so sánh với giá bán nhà ở theo giá thị trường). Việc xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 65 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Về xác định hệ số k: Tại điểm d khoản 2 Điều 65 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã quy định đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố thì UBND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định hệ số k điều chỉnh giá đất so với bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất gắn với nhà ở này.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng thì hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND mà Thành phố đang thực hiện là để áp dụng chung (kể cả nhà ở nằm vị trí trong hẻm hay mặt tiền đường, phố). Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì chỉ áp dụng hệ số k điều chỉnh giá đất đối với trường hợp bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND Thành phố Cần Thơ xem xét, quyết định hệ số k điều chỉnh giá đất để áp dụng khi bán nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Về việc quản lý, cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được bố trí sử dụng sau ngày 19/01/2017

Tại khoản 3 Điều 61 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có quy định trường hợp bố trí sử dụng nhà ở từ ngày 19/01/2007 thì thực hiện giải quyết theo quy định về quản lý tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước (nay là pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công). Tuy nhiên, hiện nay pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công chưa có quy định cụ thể về giải quyết loại nhà ở này. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND Thành phố Cần Thơ tiếp tục quản lý theo hiện trạng, đồng thời rà soát, tổng hợp loại nhà ở này để xử lý giải quyết sau khi Chính phủ ban hành quy định cụ thể đối với nhà ở bố trí sau ngày 19/01/2007.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 101/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_101-BXD-QLN_04052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE