Phản hồi các kiến nghị
 
Ý kiến về chủ trương thẩm định trước thiết kế cơ sở phần hạ tầng của Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
9/10/19 3:07 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1794/VHL-KHTC ngày 19/8/2019 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chủ trương thẩm định trước thiết kế cơ sở phần hạ tầng của Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 275/BXD-HĐXD (10/9/2019) có ý kiến như sau:

Văn kiện dự án “Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội” được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 1057/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2011. Theo đó, các công việc liên quan đến đầu tư xây dựng thuộc Thành phần C. Ngày 30/01/2019, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của Văn kiện dự án tại Quyết định số 116/QĐ-VHL. Ngày 04/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tại Quyết định số 372/QĐ-TTg.

Theo báo cáo tại văn bản số 1794/VHL-KHTC, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã thống nhất chia nội dung công việc Thành phần C thành 02 Tiểu Dự án thành phần gồm: + Tiểu Dự án thành phần 1: Xây dựng cơ sở hạ tầng chung; + Tiểu Dự án thành phần 2: Xây dựng các tòa nhà chức năng.

Theo quy định tại Điều 60, 72 Luật Xây dựng năm 2014, Người quyết định đầu tư quyết định việc chia dự án thành các dự án thành phần.

Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình đã quy định về nguyên tắc thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 275/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_275-BXD-HDXD_10092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE