Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
10/4/19 3:59 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3240/SXD-QHKT ngày 05/8/2019 của SXD Thành phố Hải Phòng có nêu trường hợp quy hoạch phân khu (hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000) của các quận có khác với quy hoạch chung của thành phố được duyệt (ví dụ như Quy hoạch chung thì vị trí khu nhà ở đề nghị bán thuộc ô đất được quy hoạch là đất xây dựng công trình công cộng dịch vụ; khi triển khai quy hoạch phân khu thì ô đất trên được quy hoạch chi tiết thành nhiều loại đất khác, trong đó có đất ở). Như vậy đối với công trình nhà ở nằm trong ô đất phù hợp là đất ở theo quy hoạch phân khu nhưng thuộc đất quy hoạch đất xây dựng công trình công cộng theo Quy hoạch chung thì nhà ở đó có được xem xét bán không?

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 237/BXD-QLN có ý kiến như sau:

Thành phố Hải Phòng là đô thị trực thuộc trung ương, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1448/QĐ-TTG ngày 16/9/2009 (tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000). Căn cứ vào Quy hoạch chung năm 2009, Thành phố đã triển khai các đồ án quy hoạch vùng huyện (tỷ lệ 1/10.000), quy hoạch chung khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải tỷ lệ 1/10.000. Các quy hoạch trên là cơ sở để lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng nông thôn để đảm bảo phục vụ công tác quản lý quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

Việc phát triển quản lý đô thị, trong đó có nhà ở phải căn cứ vào các quy hoạch được duyệt, sự phù hợp với các cấp độ quy hoạch và phải tuân thủ theo các quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014, pháp luật về nhà ở và các quy định hiện hành có liên quan.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 237/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_237-BXD-QLN_04102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE