Tin cải cách hành chính
 
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
3/7/19 4:08 PM

Ngày 07/3/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 147/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định, Bộ Xây dựng công bố bãi bỏ các thủ tục hành chính gồm: Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý; Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý tại Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/3/2019.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 147/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE