Tin hoạt động
 
Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000
1/23/19 4:44 PM

Ngày 23/1/2019, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000 (Nhiệm vụ). Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc Trần Thu Hằng chủ trì Hội nghị.  

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo thuyết minh tóm tắt Nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu trực tiếp của quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn là 12.330ha, phạm vi nghiên cứu gián tiếp là toàn bộ huyện Lộc Bình, huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, thời hạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2040.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2030 và các quy hoạch khác có liên quan đã được phê duyệt, phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn với sản phẩm đặc trưng là du lịch nghỉ dưỡng núi, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái vùng Trung du miền núi phía Bắc, đồng thời định hướng tổ chức không gian, quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, hạ tầng xã hội và làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn theo quy hoạch.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đóng góp ý kiến cụ thể để đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ.

Phát biểu tổng kết ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng Trần Thu Hằng đề nghị đơn vị tư vấn lưu ý cần làm rõ hơn các yêu cầu về định hướng phát triển không gian Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, xác định cụ thể những khu vực tiềm năng khai thác, sử dụng đất, hạn chế chuyển đổi đất rừng, phân tích đầy đủ, kỹ lưỡng các yếu tố di sản văn hóa trong phạm vi lập quy hoạch, đảm bảo tính khả thi và kế thừa những ưu điểm của các quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước đó.

Chủ tịch Hội đồng Trần Thu Hằng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định, sớm bổ sung, chỉnh sửa để hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ, trình UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Trần Đình Hà 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE