Tin địa phương
 
Vĩnh Phúc: Sông Lô tập trung quyết toán các công trình XDCB
1/31/19 12:02 PM

Dự án đường liên xã Phương Khoan đi Nhân Đạo (Sông Lô) được phê duyệt quyết toán năm 2018 góp phần hạn chế nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Nhằm đánh giá đúng giá trị thực của công trình đã được đầu tư, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Sông Lô cùng các chủ đầu tư tập trung lập hồ sơ, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đưa các công trình vào sử dụng theo kế hoạch đề ra.

Tính đến hết năm 2018, trên địa bàn huyện Sông Lô đầu tư xây dựng 450 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt hơn 1.450 tỷ đồng, vốn đã bố trí hơn 1.400 tỷ đồng. Được biết, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn có 109 dự án hoàn thành chưa lập hồ sơ quyết toán, trong đó: Ban quản lý dự án ĐTXD huyện tồn đọng 17 dự án; UBND các xã, thị trấn tồn đọng 92 dự án.

Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy mạnh công tác lập hồ sơ, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; thực hiện tất toán dự án hoàn thành nhưng không đủ hồ sơ quyết toán; xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn vốn đầu tư năm 2018 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định.

Thực hiện thẩm định dự án đầu tư XDCB theo quy định phân cấp thẩm quyền, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình tại quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh. Theo dõi tiến độ giải ngân, triển khai xây dựng của các dự án, nắm bắt kịp thời khối lượng hoàn thành chưa được bố trí vốn để tham mưu cho UBND huyện đôn đốc các chủ đầu tư thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định.

Yêu cầu các chủ đầu tư đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác lập hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để có cơ sở bố trí nguồn vốn trả nợ XDCB. Đôn đốc các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tất toán tài khoản dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 theo tinh thần văn bản số 13496/BTC-ĐT ngày 9/10/2017 của Bộ Tài chính và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh, sở Tài chính.

Đến hết 31/12/2018, UBND huyện thẩm tra quyết toán 77/227 dự án, còn 150 dự án (ở cấp xã) chủ đầu tư và Kho bạc Nhà nước đang hoàn thiện các thủ tục để tất toán tài khoản dự án hoàn thành. Riêng năm 2018, UBND huyện Sông Lô thẩm tra phê duyệt, quyết toán 28 dự án hoàn thành, giá trị thẩm tra quyết toán gần 63 tỷ đồng, chênh lệch sau thẩm tra 218 triệu đồng.

Các dự án hoàn thành quyết toán không những tạo thuận lợi trong việc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương mà còn góp phần hạn chế nợ XDCB, tránh lãng phí ngân sách Nhà nước.

Mặc dù công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách Nhà nước có chuyển biến tích cực; việc phối hợp với các chủ đầu tư trong công tác quyết toán được tăng cường như: Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ tài liệu còn thiếu hoặc chưa đúng theo quy định của Nhà nước...

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến quá trình quyết toán các dự án đầu tư XDCB do năng lực một số chủ đầu tư trên địa bàn còn yếu dẫn đến việc lập hồ sơ trình thẩm tra chất lượng không cao; chủ đầu tư chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp trong thẩm tra quyết toán.

Dự án, công trình trong quá trình triển khai thực hiện thay đổi, bổ sung dự toán thiết kế ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, hơn nữa chính sách chế độ tài chính của Nhà nước thay đổi theo từng giai đoạn, do vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thẩm tra quyết toán dự án công trình hoàn thành.

Thời gian tới, UBND huyện Sông Lô tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, chủ đầu tư trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai đảm bảo tiến độ công trình hoàn thành theo quy định; hoàn thiện hồ sơ dự án đối với các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, gửi cơ quan thẩm tra đúng thời gian theo quy định của Nhà nước. Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp xử lý kiên quyết hơn các vi phạm của các chủ đầu tư, nhà thầu trong việc không lập hồ sơ, thủ tục quyết toán, gửi hồ sơ quyết toán không đúng thời gian quy định của Nhà nước.


Theo báo Vĩnh Phúc


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE